btn

대한치주과학회대한치주과학회

닫기
회원 병원 찾기

전국의 학회 회원님의 병원을 찾아보실 수 있습니다.

KAP Travel Awards Award

Winner

 • 2014
  Oyunkhishig Khishigdorj
  Mongolia
 • 2015
  Yiwei Wang
  China
 • 2016
  Chaitanya Joshi
  India
 • 2017
  Miftha Chairina Lubis
  Indonesia
 • 2017
  Vidya Nursolihati
  Indonesia
 • 2018
  Jun Wang
  China
 • 2019
  Yi Zhang
  China